Smoke Creek

\[ \left\{ \begin{split} & \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ & \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{B} = 0 \\ & \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E} = – \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \\ & \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \end{split} \right. \]